Privatlivspolitik (version 09.05.2022)


Med følgende oplysninger vil vi gerne informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder som følge af databeskyttelseslovgivningen og navnlig den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679 – "GDPR").
 

1. Ansvar for databehandling og virksomhedens databeskyttelsesrådgiver


i overensstemmelse med artikel 4, stykke 7 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) ligger ansvaret hos:
 

Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S
Lautrupvang 2B, 2750 Ballerup
Tlf.: +45 72 21 21 21
E-mail: infodk@konicaminolta.dk

(Se vores kolofon nedenfor)
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du når som helst velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Hvilke rettigheder har jeg som registeret?


Som registreret har du følgende rettigheder:
 

2.1 Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR) 
Du har til enhver tid ret til at blive informeret om kategorierne af personoplysninger, der vil blive behandlet, formålene med behandlingen, de modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger og det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret.

2.2 Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR) 
Du har ret til at anmode om at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig selv berigtiget eller fuldstændiggjort.

2.3 Ret til sletning ("retten til at blive glemt") (artikel 17 i GDPR)
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse. Som dataansvarlig har vi navnlig pligt til at slette dine oplysninger i følgende tilfælde:

 • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.
 • Behandling af dine personoplysninger fandt alene sted på grundlag af dit samtykke, som du nu har trukket tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag, som legitimerer behandling af dine personoplysninger.
 • Du har gjort indsigelse mod behandling, der er baseret på en legitim eller samfundsinteresse, og vi kan ikke godtgøre, at der er legitime grunde til behandlingen.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 • Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
 • Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8 i GDPR.
Vær opmærksom på, at retten til sletning er begrænset i følgende tilfælde, hvortil sletning er udelukket:
 • personoplysninger bruges til at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed.
 • dine personoplysninger har til formål at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
 • dine personoplysninger bruges til at udføre en opgave, der er i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.
 • dine personoplysninger er i samfundets interesse på folkesundhedsområdet.
 • dine personoplysninger er nødvendige til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål.
 • dine personoplysninger er nødvendige for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares af os.
2.4 Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR) 
Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. I så fald vil dine personoplysninger blive udelukket fra enhver behandling. Denne ret gør sig gældende, hvis:
 • du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, og vi er nødt til at fastslå, om dine personoplysninger er korrekte
 • behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, og du i stedet for sletning af dine personoplysninger anmoder om, at behandlingen heraf begrænses
 • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til opfyldelse af de specifikke formål, men disse personoplysninger er nødvendige for dig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og det er endnu ikke afgjort, om dine eller vores legitime interesse går forud for dette.
2.5 Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) 
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Endvidere har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.
Kravene til anvendelse af dataportabilitet er, at:
 • behandlingen af dine personoplysninger foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt.
 • dine personoplysninger ikke har til formål at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
 • dine personoplysninger ikke vil blive brugt til at udføre en opgave i samfundets interesse.
 • dine personoplysninger tjener ikke til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.
 • Udøvelsen af din ret må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
2.6 Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR) 
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder også profilering. Kravet herfor er, at behandlingen er baseret på en legitim interesse fra vores side (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR) eller samfundsinteresser (artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR).
Desuden kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring eller profilering i forbindelse med sådan direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger på grundlag af en legitim interesse, kontrollerer vi i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt vi kan påvise, at der foreligger beskyttelsesværdige grunde, der har forrang for dine interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder. Hvis der ikke er nogen beskyttelsesværdige grunde fra vores side eller dine interesser, samt rettigheder og frihedsrettigheder har forrang for vores egne, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet. Der gøres en undtagelse, hvis dine personoplysninger fortsat bruges, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring eller profilering, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål, såfremt dette er forbundet med sådan direkte markedsføring.

2.7 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR) 
Du har også til enhver tid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit opholdssted, dit arbejdssted, eller det sted hvor der er mistanke om en overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder databeskyttelsesforordningerne.

Adressen på vores virksomheds ansvarlige tilsynsmyndighed er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk


2.8 Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR) 

Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette sammentykke tilbage uden at give en begrundelse og på en uformel måde. Tilbagetrækningen af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket frem til tilbagetrækningen
 

3. Generelt om "formål"


Princippet for vores behandling af dine personoplysninger er, at de altid indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, som allerede er defineret, før behandlingen påbegyndes, i overensstemmelse med princippet om formålsbegrænsning i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i GDPR. I forbindelse med denne privatlivspolitik er der også, når der henvises til en behandlingsaktivitet, medtaget en beskrivelse af det specifikke formål.

 

4. Generelt om "retsgrundlag" 

 

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse. Derfor er behandlingen af dine personoplysninger altid baseret på et retsgrundlag. Artikel 6 i GDPR definerer retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger.

4.1 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Samtykke

Hvis vi indhenter dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, vil behandlingen heraf blive udført på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Følgende eksempel har til formål at præcisere dette retsgrundlag: Du modtager reklamer fra os via elektronisk post og/eller telefon og har givet dit forudgående samtykke hertil.

Foranstaltning til opfyldelse af kontrakt eller foranstaltning forud for kontraktindgåelse
Hvis behandling af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Retlig forpligtelse
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, er denne behandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

Vitale interesser
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser, foretages denne behandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR.

Samfundsmæssige interesser
Hvis vi behandler dine personoplysninger af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt, udgør artikel 6, stk. 1, litra e), i GDPR retsgrundlaget.

Legitime interesser
Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for, at vi kan beskytte vores virksomheds eller tredjeparts legitime interesser og samtidig den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går dette ikke forud for vores legitime interesse, idet retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4.2 Retsgrundlag for behandling af særlige kategorier

Hvis vi i ekstraordinære tilfælde skal behandle særlige kategorier af personoplysninger, som f.eks.

 • personoplysninger om race eller etnisk oprindelse (f.eks. hudfarve eller særlige sprog),
 • politisk overbevisning (f.eks. partipolitisk tilhørsforhold),
 • religiøs eller filosofisk overbevisning (f.eks. medlemskab af en sekt),
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
 • genetiske data,
 • biometriske data (f.eks. fingeraftryk eller fotografier),
 • helbredsoplysninger (f.eks. identifikationsnummer i forbindelse med handicap),
 • eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering
om dig, er denne behandling baseret på et af følgende retsgrundlag, som defineret i artikel 9 i GDPR:

Udtrykkeligt samtykke
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til behandling af ovennævnte kategorier af personoplysninger, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR.

Overholdelse af sundheds- og arbejdsretlige forpligtelser
Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for at overholde en sundheds-/arbejdsretlig forpligtelse, er retsgrundlaget for denne behandling artikel 9, stk. 2, litra b), i GDPR.

Beskyttelse af vitale interesser
Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser, foretages behandling i henhold til artikel 9, stk. 2, litra c), i GDPR.

Personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort
I det omfang særlige kategorier af personoplysninger om dig, som tidligere er offentliggjort af dig selv, bliver behandlet, er behandlingen af disse personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2, litra e), i GDPR.

Nødvendig behandling for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
I det omfang behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af os, udgør artikel 9, stk. 2, litra f), i GDPR retsgrundlaget for behandlingen.

Væsentlige samfundsinteresser
Hvis behandling af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller national ret, er behandlingen baseret på artikel 9, stk. 2, litra g), i GDPR.

Vurdering af personens erhvervsevne eller andre medicinske formål som f.eks. sundhedsomsorg
Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig på grundlag af EU-retten eller en medlemsstats nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson eller med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester, er denne behandling baseret på artikel 9, stk. 2, litra h), i GDPR.

Samfundsinteresser på folkesundhedsområdet
Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, herunder beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedsrisici som pandemier, foretages behandlingen på basis af retsgrundlaget i artikel 9, stk. 2, litra i), i GDPR.

Arkivformål, videnskabelige/historiske forskningsformål, statistiske formål
Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statiske formål på grundlag EU-retten eller en medlemsstats nationale ret, er denne behandling baseret på artikel 9, stk. 2, litra j), i GDPR.
 

5. Generelt om "pligt til at opbevare foretegnelser og tidsfrister for sletning"


Medmindre andet er angivet, sletter vi personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR eller begrænse behandlingen heraf i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR. Bortset fra de opbevaringsperioder, der er anført i denne privatlivspolitik, behandler og opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af vores kontraktmæssige og retlige forpligtelser. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige, efter formålet med behandlingen er opfyldt, slettes regelmæssigt, medmindre yderligere behandling er påkrævet i en begrænset periode, som følge af andre lovlige formål.
 

6. Generelt om "videregivelse af personoplysninger"


Modtager af dine personoplysninger
Vi sælger eller udlejer som udgangspunkt ikke brugernes data. Overførsel til tredjeparter ud over, hvad der er beskrevet i denne privatlivspolitik, vil kun finde sted, hvis det er nødvendigt for behandling af den respektive anmodede tjeneste. Til det formål samarbejder vi med tjenesteydere inden for bl.a. marketing, salg, IT, logistik og HR. Vi udvælger disse tjenesteydere meget omhyggeligt. I andre tilfælde overfører vi oplysninger til anmodende statslige myndigheder. Dette sker dog kun, hvis der foreligger en retlig forpligtelse hertil, f.eks. hvis der foreligger en retskendelse.

Steder, hvor dine personoplysninger vil blive behandlet
Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger i Danmark og i andre europæiske lande (EU/EØS). Hvis dine oplysninger behandles i lande uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. i såkaldte tredjelande), sker dette kun, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, hvis det er fastsat ved lov, eller hvis det er nødvendigt for, at vi kan levere vores tjenester til dig. Hvis vi i disse særlige tilfælde behandler oplysninger i tredjelande, gøres dette ved at sikre, at der træffes visse foranstaltninger (dvs. på grundlag af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet truffet af EU-Kommissionen eller ved at give passende garantier i overensstemmelse med artikel 44 ff. i GDPR).

 

7. Cookies

 

7.1 Generelt om "cookies"
Vi anvender cookies på vores webside. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din harddisk i overensstemmelse med den browser, du bruger, og gennem hvilken visse oplysninger sendes til det websted, der lagrer cookien. Mange af de cookies, vi bruger, slettes, når browsersessionen slutter (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg (vedvarende cookies).

Cookies anvendes på vores hjemmeside til forskellige formål. For at give et bedre overblik er hver enkelt cookie blevet tildelt en af følgende kategorier:

Teknisk nødvendige cookies
Cookies, der hører til denne kategori, er nødvendige for at sikre webstedets kernefunktionalitet og/eller sikkerhed.

Funktionscookies
Cookies af denne kategori bruges til at øge brugerkomforten, f.eks. ved at gemme præferencer som f.eks. sprogindstillinger, justeringer af tekststørrelse, brugernavne eller lokale indstillinger.

Marketing cookies
Disse cookies bruges af annoncører til at vise annoncer, der er relevante for deres potentielle kunder.

Performance og analysecookies
Denne type cookies bruges til at hjælpe os med at analysere brugen af webstedet med henblik på at måle og forbedre ydeevnen.
I indstillingerne for den browser, du bruger, har du mulighed for at afvise accept af cookies eller f.eks. begrænse denne afvisning til cookies fra andre parter, såkaldte tredjepartscookies. De browserindstillinger, du har foretaget, kan dog betyde, at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores websted i fuldt omfang.

Her finder du yderligere oplysninger om administration af cookies i de forskellige browsere:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox

 

7.2 Cookieoversigt
Download vores cookieoversigt her.
 

8. I forbindelse med hvilke aktiviteter behandles mine personoplysninger?

 

8.1 Behandlingsaktivitet - besøg på vores hjemmeside
I det omfang du udelukkende bruger vores hjemmeside til at finde informationer, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overdrager oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Disse data er teknisk nødvendige, for at du kan se hjemmesiden. Desuden er disse data teknisk nødvendige for at sikre stabiliteten og sikkerheden af vores websted. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR; den legitime interesse i dette tilfælde er ydelsen og den optimale præsentation af hjemmesiden samt beskyttelsen af dette mod eksterne angreb og deres sporbarhed. Vi sletter disse personoplysninger, efter at brugen er ophørt, medmindre vi har brug for dem med henblik på registrering og sporing af misbrug. I så fald opbevarer vi disse oplysninger i højst 30 dage.

Ved besøg på vores hjemmeside kan følgende personoplysninger således behandles, og de overføres automatisk af din browser til vores servere og lagres i form af såkaldte "logfiler":
 • IP-adresse på den terminalenhed, der bruges til at få adgang til hjemmesiden
 • dato, klokkeslæt og varighed af anmodningen
 • anmodningens oprindelsesland
 • anmodningens indhold (specifik side/fil)
 • adgangsstatus/http statuskode (f.eks. "200 OK")
 • internetadresse for det websted, hvorfra anmodningen om adgang til vores websted blev fremsat
 • browser og installerede add-ons (f.eks. Flash Player)
 • operativsystem og grænseflade
 • sprog og version af browsersoftwaren
 • mængden af overførte data i hvert enkelt tilfælde
 • tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT).
Vi kan kun levere nogle af de tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, hvis vi har mulighed for at kontakte dig. I den forbindelse afhænger muligheden for at bruge disse tjenester af, at du giver os visse personlige (kontakt) oplysninger. Vi indsamler, bruger og behandler kun disse personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere den respektive tjeneste til dig. Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, vil vi gemme de personoplysninger, som du i hvert enkelt tilfælde videregiver til os (din e-mailadresse og andre oplysninger, som du frivilligt videregiver, f.eks. dit navn/telefonnummer), med henblik på at behandle din anmodning og om nødvendigt besvare dine spørgsmål.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR; den legitime interesse er at besvare din anmodning. Efter endeligt svar på din anmodning sletter vi din anmodning og oplysningerne om behandlingen inden for en periode på tre år ved udgangen af det respektive kalenderår.

8.2 Behandlingsaktivitet - EMAKINA/Microsoft Azure
Vores websted administreres af EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Wien (herefter: EMAKINA) og hostes i Azure cloud, dvs. på servere fra den eksterne tjenesteudbyder Microsoft.
De personoplysninger, der indsamles om dig på dette websted, gemmes derfor på denne tjenesteudbyders servere. Oplysningerne omfatter f.eks. din IP-adresse, metadata og kommunikationsoplysninger eller oplysninger fra en kontaktformular.
Retsgrundlaget for brugen af EMAKINA som hostingudbyder af vores websted er ifølge artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, opfyldelse af en kontrakt med vores kunder og potentielt interesserede parter.

8.3 Behandlingsaktivitet – Content Management System/Kentico
Til vores websted bruger vi content management-systemet (forkortet: CMS) kaldet Kentico. Kentico drives af firmaet Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjekkiet. Systemet bruges til at præsentere og administrere websteder, onlinebutikker, intranet eller andre koncernwebsteder. Vi bruger Kentico EMS og Kentico Cloud i kombination som CMS, der leveres som Software as a Service til oprettelse og vedligeholdelse af vores koncernwebsteder. Det gør det muligt for os at oprette hjemmesideindhold og distribuere det til vores datterselskabers og partnervirksomheders hjemmesider via definerede workflows. Vi har forbundet Kentico med vores SDL-platform til oversættelseshåndtering for at igangsætte oversættelser direkte fra Kentico og muliggøre automatisk distribution af disse oversættelser til vores datterselskaber og partneres hjemmesider. Kentico stiller også en platform til markedsføringsautomatisering til rådighed, som giver alle nationale driftsselskaber mulighed for at samle kundeemner via webstedet, matche disse med en bestemt person, der er oprettet i Kentico, og pleje disse kundeemner via e-mailworkflows eller personligt hjemmesideindhold.
I forbindelse med brugen af CMS indsamler vi aktivitetsdata fra alle besøgende på vores websted i anonymiseret form. Når besøgende på vores websted identificerer sig ved at udfylde en kontaktformular, vedhæftes disse oplysninger til deres e-mailadresse. For mere information om indholdet af en kontaktformular henvises til "9.1 Behandlingsaktivitet – besøg på vores hjemmeside".

Som en del af den tekniske implementering af de enkelte funktioner i CMS placerer Kentico cookies. Yderligere oplysninger om cookies og de enkelte cookies, som Kentico anvender, finder du under punkt "7. Cookies". Data lagres som udgangspunkt direkte hos Kentico, således at data indsamlet af Kentico lagres på de udpegede webservere tilhørende Microsoft Azure i Holland. En undtagelse er, når et datterselskab eller en partnervirksomhed bruger markedsføringssoftwaren til automatisering, Marketo. I den forbindelse gemmes kun aktivitetsdata hos Kentico, og alle andre data overføres direkte til Marketo og opbevares der. Hvis du vil læse mere om Marketo, se punkt "8.8.4 Marketo".

På grund af opbevaringen af dine personoplysninger på Microsoft Azure-webservere kan dine personoplysninger under særlige omstændigheder, som følge af beliggenheden af Microsofts hovedkvarter, blive overført til USA, og således overføres til et såkaldt tredjeland.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger inden for rammerne af de besøgsaktiviteter, der indsamles i forbindelse med brugen af Kentico, er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. I den forbindelse er vores legitime interesse at sikre driften og sikkerheden af vores websted. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.
For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.
Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Kentico finder du på: https://kenticocloud.com/privacy

8.4 Behandlingsaktivitet – Consent Management Platform/User Centrics
På vores websted bruger vi platformen Usercentrics Consent Management. Dette er et værktøj til håndtering af samtykke, som er baseret på JavaScript. Ved hjælp af dette værktøj kan vi give den besøgende på vores websted både et overblik over de vigtigste softwareløsninger, der anvendes, og muligheden for at vælge at bruge andre softwareløsninger, der kræver forudgående samtykke. Desuden giver platformen den besøgende mulighed for når som helst at trække sit samtykke tilbage uden begrundelse og dermed forhindre videre behandling af personoplysninger i den respektive softwareløsning. Endvidere kan vi ved hjælp af platformen opfylde de krav, der følger af GDPR for håndtering af samtykke, hvilket bl.a. giver mulighed for at påvise, hvorvidt der er givet samtykke.
I forbindelse med brugen af Usercentrics Consent Management platformen kan bl.a. følgende data behandles:
 • Samtykkeoplysninger
 • Samtykke-ID
 • Samtykkestatus (tilvalg, fravalg)
 • Samtykketidsstempel
 • Sprog for samtykkebanneret
 • Version af bannerskabelon
 • Enhedsdata (http Agent, http Referrer)
Brugen af Usercentrics Consent Management platformen og den dermed forbundne behandling af personoplysninger har til formål at opfylde de retlige forpligtelser som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR. Brugen af platformen er således nødvendig både for at overholde forpligtelsen til at fremlægge dokumentation som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i GDPR og den retlige forpligtelse, der følger af Domstolens dom "ECLI:EU:C:2019:801" og den hermed forbundne dom "I ZR 7/16" afsagt af den tyske forbundsdomstol, ifølge hvilken § 15 III 1 i den tyske telemedielov (TMG) skal fortolkes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 2020/58/EF på en sådan måde, at tjenesteudbyderen kun må bruge cookies til at oprette brugerprofiler med henblik på annoncering eller markedsundersøgelser med brugerens samtykke.

Sletning af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Usercentrics Consent Management platformen vil finde sted, så snart det ikke længere er nødvendigt for at opfylde formålet. I tilfælde af tilbagetrækning af samtykke gemmer vi oplysningerne vedrørende tilbagetrækningen i tre år. Opbevaringen sker på den ene side som følge af ansvarlighed i henhold til artikel 5, stk. 2, i GDPR, og på den anden side som følge af den almindelige forældelsesfrist i henhold til § 195 i den tyske borgerlige lovbog, Bürgerliches Gesetzbuch, (BGB). Forældelsesfristen begynder efter § 199 i BGB med udgangen af det år, hvor kravet er opstået. Forældelsesfristen starter således ved årets udgang, altså den 31. december i det år, hvor tilbagetrækningen er sket, og løber i tre år til den 31. december kl. 00:00.

8.5 Behandlingsaktivitet – Særlige skrifttyper

8.5.1 Google Fonts
På vores websted bruger vi skrifttyper fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Disse skrifttyper er samlet af Google under navnet Google Fonts. Ved at bruge Google Fonts placeres der ingen cookies på din terminalenhed. Skrifttyperne indlæses og integreres via de tilsvarende applikationsprogrammeringsgrænseflader (forkortet API) fra Google (fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com). Anmodningen om at indlæse og integrere Google Fonts finder sted kort tid efter dit besøg på vores websted. Anmodningen overfører personoplysninger såsom din IP-adresse eller versionen af din browser til Googles servere og anmoder om de tilsvarende overlappende typografiark (Cascading Style Sheets – CSS-filer) og skrifttypefiler fra Google. Typografiark er filer, der bruges til at ændre designet på et websted, f.eks. skrifttype eller skriftstørrelse. En skrifttypefil indeholder oplysninger om, hvordan skrifttypen vises. Anmodninger om CSS-filer gemmes af Google én dag, og anmodninger om skrifttypefiler gemmes ét år. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Google Fonts er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
 
På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret af os som dataansvarlig.
Yderligere oplysninger om Googles behandling finder du i privatlivspolitikken.

8.6 Behandlingsaktivitet – Webanalytics

8.6.1 Google Analytics
Vi benytter Google Analytics på vores websted. Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google). Vi benytter Google Analytics til at analysere og forbedre brugen af vores websted. Vi kan anvende den statistik, vi indhenter, til at forbedre vores udbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Ved at benytte Google Analytics bliver der placeret cookies på din enhed, som gør det muligt at analysere dit besøg/brug af vores websted. Du kan læse mere om cookies i punkt "7. cookies".

Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies via dine browserindstillinger. Bemærk imidlertid, at hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge visse eller alle vores websteds funktioner. Desuden kan du forhindre indsamlingen af data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) og Googles videre behandling af disse data, ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Når oplysningerne om dit besøg og din brug af vores websted, der er gemt i cookies, overføres til Googles servere, kan de blive overført til et tredjeland (f.eks. til USA) på grund af dets beliggenhed. På grund af den aktiverede anonymiseringsfunktion forkortes din IP-adresse dog inden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til Google. Endvidere vil Google under ingen omstændigheder knytte din IP-adresse til andre Google-data.

På vegne af udbyderen af dette websted vil Google benytte de indhentede oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviteterne og give udbyderen af webstedet oplysninger om andre relaterede tjenesteydelser i forbindelse med brugen af webstedet og internettet.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Google Analytics er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.
Du kan finde flere oplysninger om Googles vilkår for brug og databeskyttelse på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

8.6.2 Hotjar
Dette websted benytter funktionerne i webanalyseværktøjet Hotjar. Udbyderen er Hotjar Inc., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.
Vi benytter Hotjar til at analysere og regelmæssigt forbedre brugeroplevelsen på vores websted. Desuden kan vi anvende den statistik, vi indhenter, til at forbedre vores udbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. På vegne af udbyderen af dette websted vil Hotjar benytte disse oplysninger til at vurdere brugen af hjemmesiden, udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviteten og give oplysninger om andre relaterede tjenesteydelser i forbindelse med brugen af webstedet. De oplysninger cookien genererer om din brug af dette websted bliver normalt overført til og gemt på en Hotjar-server.
 
Vi benytter Hotjars anonymiseringsfunktion på dette websted. Hermed forkortes din IP-adresse, og det sikres, at analysedataene ikke er personligt identificerbare. Vi sammenlæder ikke oplysningerne med andre personlige oplysninger. Tjenesteyderen er nøje udvalgt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i GDPR under hensyntagen til de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er truffet til sikring af behandlingssikkerhed. Desuden er der i henhold til artikel 28, stk. 3, i GDPR, indgået en databehandlingsaftale med det formål at regulere behandlingen.
Du kan fravælge analysefunktionen ved at aktivere standardfunktionen "Do not Track" i din browser. I så fald behandler vi ikke dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet her. Se hvordan du aktiverer funktionen "Do not track” via dette link:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/
Retsgrundlaget for brugen af Hotjar er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.7 Behandlingsaktivitet – sociale netværk på vores websted
På vores websted giver vi dig mulighed for at dele eller anbefale individuelt indhold med dine kontakter eller dit netværk på sociale platforme eller at få adgang til vores side på det tilsvarende sociale netværk (Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn). Til ovennævnte formål er de almindelige standardknapper på de respektive sociale netværk tilgængelige. Ved blot at besøge vores websted overføres der i første omgang ingen personoplysninger til udbyderne af de sociale netværk. Det er først, når du selv er aktiv og klikker på en af knapperne på de sociale netværk for at dele eller anbefale indhold, at oplysninger såsom din IP-adresse, datoen og tidspunktet for klik og adressen på det websted, hvor du p.t. befinder dig, vil blive transmitteret, hvis det er relevant. Hvis du samtidig er logget ind på det pågældende sociale netværk, når du klikker på en knap på det sociale netværk på vores websted, vil det sociale netværk automatisk tildele din sidevisning til din profil. Selv om du benytter knappen på det sociale netværk til at anbefale indhold fra dette websted, kan det sociale netværk stadig forbinde disse oplysninger med din profil. Hvis du ikke ønsker, at det sociale netværk forbinder dit besøg på vores websted med din profil, skal du logge af det sociale netværk, før du klikker på knappen til det respektive sociale netværk.
 
Bemærk desuden, at dine oplysninger også overføres til den respektive udbyder af det sociale netværk, hvis du ikke har en konto på det sociale netværk eller bare ikke er logget ind og stadig klikker på en af de tilsvarende knapper på de sociale netværk på vores websted. I så fald kan dine oplysninger blive brugt af de sociale netværk til at oprette brugerprofiler og efterfølgende til reklameformål, markedsanalyse eller til behovsbaseret design af deres websted. Du kan gøre indsigelse mod denne type behandling i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR. For at udøve denne ret skal du imidlertid kontakte den respektive udbyder af det sociale netværk.
Hvis du vil læse mere om muligheden for individuel indsigelse over for de enkelte udbydere af sociale netværk, se punkt "8.7.3 Muligheder for at gøre indsigelser på sociale netværk" i denne privatlivspolitik.
På grund af lokaliseringen af Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller Xing skal du også være opmærksom på, at der, når dine personoplysninger overføres til udbyderen af det respektive sociale netværk, kan ske overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til et bestemmelsessted, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, såsom USA.
Desuden gør vi opmærksom på, at vi ikke selv indsamler personoplysninger, som overføres til det respektive sociale netværk ved at klikke på en af de tilsvarende knapper.

Ved at klikke på den respektive knap på et socialt netværk på vores websted giver du samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, til at oprette forbindelse til det pågældende sociale netværks servere og til at transmittere førnævnte oplysninger. Hvis du derimod klikker på den respektive knap, giver du også samtykke, jf. artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.7.2 Onlinetilstedeværelse på sociale netværk​
På sociale netværk benytter vi som udbyder af webstedet onlineplatformenes tilbud til at informere aktive brugere om informationstilbud og tjenester fra Konica Minolta og, hvis de er interesserede, til at kommunikere direkte via platformene. De sociale mediekanaler supplerer således vores egen tilstedeværelse på hjemmesiden og tilbyder interesserede parter, der foretrækker denne type oplysninger, et alternativt kommunikationsmiddel. Vi er i øjeblikket repræsenteret i følgende netværk med vores egne onlineprofiler:

Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaEU/
Instagram: https://www.instagram.com/konicaminoltaeu
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-europe-gmbh
Twitter: https://twitter.com/KonicaMinoltaEU
 
Så snart du får adgang til de respektive Konica Minolta-profiler på det pågældende sociale netværk i dit netværk, gælder de respektive udbyderes vilkår og betingelser samt retningslinjer for databehandling.
Vi har ingen indflydelse på dataindsamlingen og dens videre brug af de sociale netværk. Derfor ved vi kun, at dine data vil blive behandlet til markedsanalyser og reklameformål, og at der vil blive oprettet brugerprofiler ud fra din brugsadfærd og de deraf følgende interesser. Der kan endvidere ud fra formodede interesser indsættes annoncer. Til dette formål gemmes cookies normalt på din enhed.

Vi gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at brugernes personoplysninger (f.eks. IP-adresse) bliver gemt af netværksudbyderne i overensstemmelse med deres retningslinjer for anvendelse af data og anvendes til forretningsmæssige formål. Vi gør også opmærksom på, at dine oplysninger kan blive behandlet uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Vi behandler kun oplysninger om brugere i Konica Minoltas tilstedeværelse på de tilsvarende sociale netværk, hvis de kontakter og kommunikerer med os via kommentarer eller direkte meddelelser. Du kan gøre dine rettigheder som registreret gældende over for både os (se også punkt 2 "Hvilke rettigheder har jeg som registreret?") og udbyderen af det sociale netværk. Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger hos de enkelte udbydere af sociale netværk samt mulighederne for at gøre indsigelse mod behandling i punkt "8.7.3 Muligheder for at gøre indsigelser på sociale netværk" i denne privatlivspolitik.
 
Behandlingen af brugernes personoplysninger er baseret på vores legitime interesser i effektiv oplysning af brugere og kommunikation med brugere i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis de respektive udbydere beder dig om at give samtykke til databehandling (dvs. afgive samtykke, f.eks. ved at afkrydse et felt eller bekræfte en knap) er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, dvs. dit samtykke.

8.7.3 Muligheder for at gøre indsigelse på sociale netværk
For en detaljeret præsentation af den respektive behandling og mulighederne for indsigelse (fravalg) henviser vi til nedenstående sammenkædede oplysninger fra udbyderne.
Oplysninger om de enkelte udbydere af de sociale netværk:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, https://help.instagram.com/959522125107875
Fravalg: https://www.facebook.com/ads/preferences/
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Privatlivspolitik: https://twitter.com/en/privacy
Fravalg: https://twitter.com/personalization
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Fravalg: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Desuden tilbyder europæiske marketingudbydere en ny mulighed for indsigelse via følgende link: http://www.youronlinechoices.com/. Dette er et initiativ, der sigter på at informere om onlineannoncering. I afsnittet om præferencestyring https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices finder du en oversigt over udbydere, hvis onlineannoncering kan deaktiveres eller aktiveres der. I tilfælde af anmodninger om adgang, og hvis yderligere rettigheder for registrerede gøres gældende, vil vi også gerne påpege, at disse mest effektivt kan gøres gældende over for udbyderne. Det er kun udbyderne, der har adgang til brugernes personoplysninger, og som direkte kan træffe passende foranstaltninger og informere. Hvis du alligevel har brug for hjælp, kan du kontakte os.

8.8 Behandlingsaktivitet – Målretning og annoncering

8.8.1 Google Ads
På vores websted benytter vi tjenesten Google Adwords fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google). Denne tjeneste gør det muligt for os at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websteder ved hjælp af reklamemateriale (såkaldte Google Ads). Reklamematerialet stilles til rådighed af Google via såkaldte "Ad Servers". Til dette formål anvendes Ad Server-cookies. Du kan læse mere om cookies i punkt "7. Cookies". Annonceservercookies bruges til at evaluere performanceparametre (f.eks. annoncevisninger, klik eller konverteringer). På den måde kan vi finde ud af, hvor effektive de enkelte reklametiltag er. Hvis du besøger vores websted via en annonce fra Google, gemmer Google Adwords en cookie på din enhed. Denne cookie gemmer analyseværdier (unikt cookie-ID, antal annoncevisninger pr. placering (frekvens), sidste visning, fravalgsoplysninger (markør, om at brugeren ikke længere ønsker at modtage annoncer). De cookies, der sættes af Google Adwords, mister deres gyldighed efter 30 dage. Disse cookies kan ikke bruges til personlig identificering af dig. De gør det derimod muligt for Google Adwords at genkende din internetbrowser. Hvis du besøger visse websider på en Adwords-kundes hjemmeside, kan Google og kunden muligvis genkende, at du klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Google giver os som Adwords-kunde en statistisk analyse. Denne analyse gør det muligt for os at måle effektiviteten af vores reklametiltag. Derudover modtager vi ikke yderligere oplysninger.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Google Adwords er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.
 
Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google her:
https://policies.google.com/privacy?hl=us
services.google.com/sitestats/en.html
https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/

8.8.2 Facebook Pixel
Vi benytter tilbuddet fra det sociale netværk Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (herefter: Facebook) og bruger en såkaldt Facebook pixel på vores hjemmeside. Dette er en markedsføringstjeneste fra Facebook. I forbindelse med denne tjeneste bliver der lagt en cookie på din enhed. Denne cookie gør det muligt for os at vise visse besøgende på vores websted, som også bruger Facebook, individuelt tilpasset og interessebaseret annoncering på Facebook. Facebook-pixlen giver os mulighed for at spore brugernes adfærd, efter de har klikket på en Facebook-annonce. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi spore, hvordan der tages imod vores markedsføringstiltag på Facebook, og om nødvendigt foretage optimeringer.
 
Oplysningerne, der indsamles via pixlen, kan også blive aggregeret af Facebook Ireland Limited, og de aggregerede oplysninger kan blive brugt af Facebook Ireland Limited til deres egne reklameformål samt til tredjeparts reklameformål. Facebook Ireland Limited kan f.eks. udlede visse interesser fra din browsingadfærd på dette websted og kan også bruge disse oplysninger til at oplyse om salgsfremmende tilbud fra tredjeparter. Facebook Ireland Limited kan også kombinere de oplysninger, der er indsamlet via pixlen, med andre oplysninger, som Facebook Ireland Limited har indsamlet om dig via andre websteder og/eller i forbindelse med brugen af det sociale netværk "Facebook", således at en profil om dig kan oprettes og gemmes på Facebook Ireland Limited. Denne profil kan bruges til reklameformål. Du kan læse mere om Facebook Ireland Limiteds privatlivspolitik på https://www.facebook.com/policy.php.
 
På grund af lokaliseringen af Facebook kan overførslen af dine personoplysninger til Facebook føre til en overførsel til et tredjeland som USA.
Retsgrundlaget for brugen af Facebook Pixel er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a), i GDPR. På grund af Facebooks lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Facebook indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.8.3 LinkedIn Insight Tag​
På vores hjemmeside har vi medtaget konverteringsværktøjet "LinkedIn Insight Tag" fra LinkedIn Ireland Unlimited Company (herefter: LinkedIn).
LinkedIn Insight Tag er et lille JavaScript-tag, som vi har implementeret på vores websted. Ved hjælp af LinkedIn Insight-tagget indsamles oplysninger om besøget på vores websted, som transmitteres til LinkedIn. Disse data omfatter den henvisende URL, IP-adresse, enhedsoplysninger, browseroplysninger og et tidsstempel for besøget på vores websted. LinkedIn giver os ikke adgang til de nærmere personoplysninger, der indsamles. LinkedIn bruger disse oplysninger til at give os rapporter om webstedets målgrupper og annonceeffektivitet baseret på aggregerede data, så vi kan optimere vores websted på baggrund af de oplysninger, vi modtager. Desuden giver LinkedIn os mulighed for at spore konverteringer og målrette vores webstedsbesøgende via LinkedIn Insight-tagget. Det giver os mulighed for at vise målrettet annoncering uden for vores websted uden at identificere den besøgende på webstedet.

På grund af LinkedIns lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til LinkedIn indebære en overførsel af personoplysninger til et tredjeland, i dette tilfælde navnlig til USA, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af LinkedIn er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.
 
De behandlede oplysninger i LinkedIn Insight-tagget krypteres og anonymiseres inden for syv dage. Senest efter 90 dage slettes de anonymiserede data automatisk, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde det definerede formål.
Du kan læse mere om LinkedIns privatlivspolitik på følgende adresse: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8.8.4 Marketo
Vi benytter markedsføringsautomatiseringssoftwaren Marketo fra Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, USA, i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet og til at sende dig information inden for de rammer, der er fastlagt herved. Ved hjælp af Marketo indsamler vi statistiske data om brugen af vores websted og kommunikationsaktiviteter med henblik på at optimere vores tjenester/produkter i overensstemmelse hermed og gennemføre e-mailmarketing- og salgsaktiviteter. Behandlingen sker delvist automatisk og har til formål at vurdere bestemte personlige forhold (profilering). Marketo registrerer din IP-adresse og bruger cookies til at spore og analysere brugen af webstedet med henblik på at give oplysninger, der er specifikt tilpasset brugerens interesser. Du kan læse mere om cookies i punkt "7. Cookies". Oplysningerne, der genereres af cookies, bliver sendt til og lagret af Marketo på en server inden for EU/EØS. På vores vegne benytter Marketo disse oplysninger til at evaluere registrerede personers brug af webstedet og til at udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviteter. Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies via dine browserindstillinger. De browserindstillinger, du har foretaget, kan dog betyde, at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores websted. I ekstraordinære og uforudsete tilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har vi indgået en aftale med Marketo.
Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Marketo på: https://documents.marketo.com/legal/privacy/
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Marketo er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.8.5 Nyhedsbrev
Konica Minolta tilbyder et nyhedsbrev til kunder og interessenter på grundlag af samtykke. De eneste obligatoriske oplysninger for at kunne modtage nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Videregivelse af yderligere, separat markerede oplysninger er frivillig og vil blive brugt til at rette personlig henvendelse til dig. Tilmelding til vores nyhedsbrev sker ved hjælp af den såkaldte double opt-in metode. Det betyder, at vi efter din registrering sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage oplysningerne. Hvis du ikke bekræfter din registrering ved at klikke på linket i e-mailen, deaktiveres det link, der sendes til dig, og dine oplysninger vil blive slettet. Hvis du indvilliger i at modtage oplysninger, vil du få adgang til følgende oplysninger:
nyheder og information om Konica Minoltas produktportefølje
eksklusive invitationer til arrangementer, messer og webinarer
fremsendelse af udtalelser og succeshistorier
markedstendenser i form af undersøgelser, markedsanalyser og white papers mulighed for at deltage i kundetilfredshedsundersøgelser.
Som en del af double opt-in metoden, der benyttes i forbindelse med registreringen, gemmer vi de IP-adresser, du benytter, i 30 dage samt oplysninger om tidspunkterne for registrering og bekræftelse. Baseret på dit samtykke vurderer vi din brugeradfærd på vores websteder samt i de nyhedsbreve, som vi udsender, og tildeler dem til din e- mailadresse/brugerprofil i vores database. Desuden gemmer vi oplysninger om den browser, du bruger, og de indstillinger, der er foretaget i dit operativsystem, samt oplysninger om din internetforbindelse, som du har benyttet til at tilgå vores websted. Via det tilsendte nyhedsbrev modtager vi bl.a. bekræftelser på om det er modtaget og læst samt information om de links, du har klikket på i vores nyhedsbrev. Vi gemmer også oplysninger om, hvilke områder du har besøgt på vores hjemmeside og i vores apps. Når du opretter en personlig brugerprofil, ønsker vi at skræddersy vores annoncer, så de matcher til dine interesser, og optimere vores tilbud til dig på vores hjemmeside.

Vores nyhedsbrev indeholder oplysninger og nyheder fra Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH og andre tilknyttede koncernselskaber (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT – ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia – business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., KONICA MINOLTA Business Solutions Romania s.r.l., KONICA MINOLTA Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., KONICA MINOLTA Baltia, UAB, KONICA MINOLTA Business Solutions Greece S.A., KONICA MINOLTA Marketing Services Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services Ireland Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, KONICA MINOLTA Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., KONICA MINOLTA Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions East., KONICAOLTA Business Solutions (Nortnherotland Sc) Ltd, Capture, ImagingFlow Processs Ltd,Flow Processs, ProcesssFlow Processs (UK) Ltd, Paradise, Digital Document Solutions Ltd, KONICA MINOLTA Business Solutions (Ialde) Ltd., KONICA MINOLTA Print Solutions (UK) Ltd.Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovennævnte formål er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage uden begrundelse. Du kan også sende en e-mail til einwilligung(at)konicaminolta.de eller til de kontaktoplysninger, der er angivet i kolofonen. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket frem til tilbagetrækningen. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.8.6 Leadfeeder
På vores websted benytter vi analyseværktøjet Leadfeeder (Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki). Leadfeeder genkender besøgende på hjemmesiden og linker dem til dine forretningsoplysninger. Leadfeeder kan fortælle dig, hvilken virksomhed og region du besøgte siden fra, men den identificerer ikke besøgende personligt. Oplysninger, der er indhentet fra Leadfeeder, anvendes til salgs- og markedsføringsformål. Få mere at vide om privatlivets fred på Leedfeeder via dette link https://www.leadfeeder.com/privacy/.

8.9 Behandlingsaktivitet – Lokalisering af forretningspartnere/Google Maps
På vores hjemmeside integrerer vi tjenesten Google Maps. Denne tjeneste drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter: Google). Google Maps er en digital korttjeneste, der gør det muligt for os at inkludere interaktive kort på vores websted, så du kan få et overblik over vores lokaliteter og partnere i nærheden og tilbyde muligheden for at planlægge din rute.

Ved at besøge en underside, hvor Google Maps er integreret, placerer Google cookien med navnet "NID" i din browser, hvilket resulterer i en overførsel af dine personoplysninger, såsom din IP-adresse, til Google. Du kan læse mere om cookies i punkt "7. Cookies". Hvis du har en brugerkonto på Google, som du er logget ind på, når du besøger den tilsvarende underside, vil de data, der overføres til Google, blive tildelt direkte til din brugerkonto. Hvis en sådan tildeling ikke ønskes, skal du logge ud af din Google-konto, før du besøger den tilsvarende underside. Google behandler dine personoplysninger, selv om du ikke er logget ind på en Google-brugerkonto. Google benytter de overførte data til at oprette brugerprofiler med henblik på efterspørgselsorienteret annoncering og markedsundersøgelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod Googles behandling af sådanne oplysninger ved at gøre din ret til at gøre indsigelse gældende mod Google i henhold til artikel 21 i GDPR.
På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Google Maps er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret af os som dataansvarlig.
Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google finder du på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.10 Behandlingsaktivitet – Undgå spam/Google reCAPTCHA
På vores hjemmeside integrerer vi tjenesten Google reCAPTCHA. Denne tjeneste drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google). Google reCAPTCHA bruges til at skelne mellem en manuel indtastning af en fysisk person og en misbrugende og automatiseret indtastning af programmer/bots i formularfelter for at undgå spam eller lignende. Din IP-adresse og andre hardware- og softwareoplysninger, som Google har brug for, f.eks. den browserversion, der anvendes, overføres til Google, når tjenesten leveres, og især når Google reCAPTCHA verificeres.

På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, dvs. til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Google reCAPTCHA er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse er at garantere sikkerheden og dermed funktionaliteten af vores websted, navnlig ved at forhindre spam og misbrug.

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret af os som dataansvarlig.
Yderligere oplysninger om Googles behandling finder du i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.11 Behandlingsaktivitet – Youtube
På vores hjemmesider har vi integreret YouTube-videoer. Disse bliver gemt på www.youtube.com, men kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. YouTube er en platform tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter: Google). Vi har aktiveret den udvidede databeskyttelsestilstand, når videoerne indlejres på vores websted. Det betyder, at der ikke sendes oplysninger om dig til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Men når du afspiller videoer, overføres data til YouTube. Først får YouTube besked om, at du har besøgt den relevante underside på vores websted, hvor videoen er indlejret. Derudover kan andre data blive overført til YouTube, som vi ikke kender til. Vi har heller ingen indflydelse på dataoverførslen. Hvis du er registreret på YouTube, knyttes de overførte data direkte til din konto. YouTube lagrer dine data som brugerprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af webstedet. En sådan evaluering kan især foretages (selv for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på at levere behovsbaseret annoncering. Du har ret til at gøre indsigelse mod YouTubes oprettelse af brugerprofiler i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR, som du skal gøre gældende direkte over for YouTube.

Du kan finde yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og -behandlingen i YouTubes privatlivspolitik.
På grund af Googles lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Google indebære en overførsel til et tredjeland, dvs. overførsel af personoplysninger til en destination, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af YouTube, som initialiseres ved afspilning af en YouTube-video, er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves. For oplysninger om din ret til tilbagetrækning, jf. punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (artikel 7 i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

8.12 Behandlingsaktivitet – Cloudfront
Dette website bruger netværket til indholdslevering (CDN, content delivery network) Cloudfront. Dette er en tjeneste fra Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (herefter: Amazon Web Services). CDN'en er integreret i form af Java script kode på vores hjemmeside og genindlæses under et besøg. Cloudfront giver os mulighed for at levere øget indlæsningsydelse, forbedret tilgængelighed og forebyggelse af datatab ved at levere duplikerede data (f.eks. grafik eller scripts) fra dette website på forskellige servere rundt om i verden. Men når du besøger dette websted, kan der automatisk anmodes om foto-/videofiler fra Cloudfront, og denne automatiske anmodning om foto-/videofiler kan resultere i, at personoplysninger, såsom din IP-adresse, overføres til servere i Amazon Web Services. På grund af Amazons lokalisering kan overførsel af dine personoplysninger til Amazon indebære overførsel af personoplysninger til et tredjeland, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i dette tilfælde navnlig til USA. Behandlingen af dine personoplysninger uden for EU/EØS vil være baseret på dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR. I USA er der ingen garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Som følge heraf påvirkes behandlingen af personoplysninger af yderligere risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den registreredes rettigheder kan i værste fald ikke udøves.
 
Da Cloudfront er integreret på vores websted ved hjælp af Java Script, kan du forhindre dets udførelse ved at deaktivere Java Script i din browser eller ved at installere en såkaldt Java Script-blokker (f.eks. https://www.ghostery.com).
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Cloudfront er vores legitime interesse, som i dette tilfælde er at sikre sikkerheden og tilgængeligheden af dette websted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.
Du kan få yderligere oplysninger om databeskyttelse på Amazon Web Services på følgende adresse(r): https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls eller https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/

8.13 Behandlingsaktivitet – Ansøgning til Konica Minolta

8.13.1Gennemgang af din ansøgning
Vi behandler de personoplysninger, der er angivet i din ansøgning, med det formål at gennemgå din ansøgning og fastslå, om du er egnet til den opslåede stilling. Vi kan bruge specialiserede tjenesteudbydere til at gennemgå din ansøgning. Egnede ansøgninger til en stilling vil blive videregivet af HR-afdelingen til den respektive specialafdeling eller nationale virksomhed til videre gennemgang. For at vi kan vurdere din ansøgning grundigt, har vi altid brug for dit CV samt eksamensbeviser eller tilsvarende beviser. Når du indtaster dine oplysninger, er følgende felter obligatoriske: Navn, fornavn, e-mailadresse, adresse, forventninger til løn og opsigelsesvarsel. Det er også nødvendigt, at du vedlægger mindst ét bilag. Yderligere oplysninger, f.eks. en video eller et foto, er frivillige.

Desuden giver vores stillingsportal dig følgende muligheder:
Ansøgning: Her finder du en oversigt over dine ansøgninger til Konica Minolta. Ved at klikke på den enkelte ansøgning kan du se detaljerne. Hvis du bliver bedt om at indsende manglende dokumenter via e-mail, kan du uploade dem her. Du har også mulighed for at trække din ansøgning tilbage.
Indkaldelser til samtale: Så snart vi har sendt dig en indkaldelse til samtale via e-mail, kan du se den under "Indkaldelser til samtale" og bekræfte eller afvise den. Hvis du ikke kan komme til den aftalte samtale, vil du blive indkaldt til en ny samtale.

Profil: Du kan til enhver tid redigere og ajourføre dine oplysninger. Du kan også til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og klikke på "Slet bruger" eller ved at kontakte os. Eventuelle ændringer bliver automatisk videresendt til os.

Vi sletter dine ansøgningsoplysninger fem måneder efter ansøgningsfristen er udløbet.
Denne behandling af personoplysninger sker på basis af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
Hvis du er under 18 år, har vi brug for din værges samtykke for at kunne indgå en aftale med dig.

8.13.2 Ansøgninger fra lærlinge, studerende og praktikanter
Vi modtager gerne ansøgninger fra dig som lærling, studerende og praktikant. Vi behandler også disse ansøgninger i henhold til ovennævnte principper.
 

9. Global politik for Konica Minolta

Til Global beskyttelse af personoplysninger | KONICA MINOLTA