Vores sociale ansvar

 

Vores Mission

At skabe ny social og økonomisk værdi. Alle vores aktiviteter er baseret på vores erklæring om virksomhedsadfærd. I dette dokument forpligter vi os udtrykkeligt til ikke alene at vækste, men også at leve op til vores sociale ansvar og bidrage til samfundet som helhed. 


Konica Minoltas virksomhedsfilosofi bygger på denne erklæring og udstikker retningslinjen for virksomhedens bæredygtighedsaktiviteter med sin mission: "At tilføre ny værdi". Vi bruger kreative idéer til at levere håndgribelig værdi, så vi kan løse de udfordringer, som vores kunder og samfundet som helhed står overfor. Med den filosofi bestræber Konica Minolta sig på at etablere sig som en virksomhed, der er vigtig for samfundet og løbende skaber ny værdi gennem innovation. Samtidig med at vi inddrager vores mål for samfundet, miljøet og økonomien, er vores bæredygtighedsmission derfor at ”skabe ny værdi for en bæredygtig verden".
 

Bæredygtighedsmål

Vi bestræber os på at bidrage til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG). Da miljøet desuden er et vigtigt emne blandt interessenter, er Eco Vision 2050, der blev udarbejdet i 2009, vores langsigtede plan for en bæredygtig fremtid. Den er baseret på vores filosofi og består af tre primære mål:

 


At reducere vores udledning af CO2 med 80 % gennem produktets livscyklus i 2050 sammenlignet med det skattemæssige niveau i 2005
At fremme genbrug og effektiv udnyttelse af jordens begrænsede ressourcer

At arbejde med at fremme genetablering og bevarelse af biodiversitet  

 


Politik

Dialog med vores interessenter har vist, at miljøet er et centralt emne i Konica Minoltas aktiviteter. Vi har derfor defineret et sæt primære, miljømæssige ledelsesprincipper, der er en del af vores europæiske miljøpolitik. Politikken er i overensstemmelse med erklæringen om virksomhedsadfærd og virksomhedsfilosofien, herunder vores mission. Disse tre punkter er vores retningslinjer for bæredygtighed, mens politikken indeholder de konkrete mål.

 

Compliance

Hos Konica Minolta handler ”compliance” ikke kun om at overholde nationale og internationale love men også om overholdelse af virksomhedens etik og interne regler. Konica Minoltas erklæring om virksomhedsadfærd er udarbejdet med dette in mente. Den definerer de principper, som styrer compliance for hele koncernen, og som er afgørende for ledelsen af koncernen. 

Konica Minoltas koncernvejledning formulerer Konica Minoltas forpligtelse til at handle i overensstemmelse med de internationale sociale normer såsom FN's Global Compact, som virksomheden (Konica Minolta, Inc.) har underskrevet samt verdenserklæringen om menneskerettigheder. 
 

CSR-relaterede principper, retningslinjer og normer, som Konica Minolta støtter eller overholder:

 • FN's Global Compact
 • Mål for bæredygtig udvikling (SDG)
 • Verdenserklæringen om menneskerettigheder
 • Japan Business Federation - "Erklæring om virksomhedsadfærd"
 • EICC-adfærdskodeks


CSR-relaterede grupper, som Konica Minolta er en del af:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Responsible Minerals Trade Working Group, Conflict-Free Sourcing Working Group

Vi overholder desuden europæiske love og forordninger, der er gældende for vores virksomhed. Nedenfor er nogle af dem. 
 

Erklæring om moderne slaveri:

I overensstemmelse med Storbritanniens Modern Slavery Act 2015 og den californiske Transparency in Supply Chain Act fra 2010 erklærer Konica Minolta, at virksomheden har truffet foranstaltninger til at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke forekommer i nogen af virksomhedens forsyningskæder eller i nogen dele af virksomheden. Få flere oplysninger i vores erklæring om gennemsigtighed.
 

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH):

EU's regelsæt, der kræver registrering og forvaltning af alle kemiske stoffer, der anvendes i virksomheder, i overensstemmelse med deres anvendelsesbetingelser for at garantere en sikker vurdering af kemiske stoffer. Konica Minolta overholder dette regelsæt.
 

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE):

EU-direktiv. I Europa har virksomheden truffet foranstaltninger i overensstemmelse med EU's WEEE-direktiv om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og overholder dette direktiv. 
 

Pakke om cirkulær økonomi:

Sæt af foranstaltninger til stimulering af Europas overgang til en cirkulær økonomi, styrkelse af den globale konkurrenceevne, fremme af en bæredygtig økonomisk vækst og etablering af nye arbejdspladser. Vi træffer foranstaltninger med henblik på at støtte gennemførelsen af det europæiske mål om cirkulær økonomi. 
 

Europæisk frivillig aftale for printere (EVAP): 

Frivillig aftale siden 2011, der opstiller en række mål, som skal opfyldes for alle produkter, der sælges i EU. Krav om energieffektivitet og duplekstilgængelighed skal opfyldes af mindst 90 % af de solgte produkter. Aftalen har ligeledes til formål at reducere den miljømæssige påvirkning af billedreproducerende udstyr - både gennem design og ved at hjælpe brugerne med at træffe oplyste valg ved køb og brug af udstyret. Konica Minolta har underskrevet denne aftale.
 

Grænser for visse farlige stoffer (RoHS):

EU-direktiv, der begrænser (med visse undtagelser) brugen af seks farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Konica Minolta overholder RoHS-direktivet.
 

Ecodesign-direktiv:

EU-direktiv med ensartede EU-regler for forbedring af produkters miljømæssige ydeevne. Konica Minolta overholder det relevante Ecodesign-direktiv.
 

Batteridirektiv:

EU-direktiv, der regulerer fremstilling og bortskaffelse af batterier i EU med det formål at forbedre batteriers og akkumulatorers miljømæssige ydeevne. Konica Minolta overholder dette regelsæt.
 


 

Ansvarlig livscyklus for produkter og forsyningskæde


Konica Minolta er forpligtet til at reducere miljøbelastning gennem hele produktets livscyklus
Konica Minolta er forpligtet til at reducere miljøpåvirkninger gennem hele produktets livscyklus lige fra planlægning og udvikling til indkøb og produktion, distribution, salg og service, indsamling og genanvendelse. Alle faser i produktlivscyklussen bliver nøje overvåget ved hjælp af analyser af generelt input og output, energi- og ressourceeffektivitet, genanvendelse og affaldsforebyggelse og overholder alle gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

Konica Minolta er forpligtet til bæredygtighed i forsyningskæden
Vi forpligter os ikke kun til at opfylde ansvaret direkte i egne produkters og tjenesters direkte miljøpåvirkning. Vi forpligter os også til bæredygtighed i hele forsyningskæden, da vi har tillidsfulde relationer med vores leverandører. Konica Minolta kræver, at samarbejdspartnere tager hensyn til arbejdsmarkedsspørgsmål (menneskerettigheder), etik, miljø samt sikkerhed og sundhed i deres forretningsaktiviteter. Koncernen træffer også foranstaltninger for at håndtere problemstillinger med konfliktmineraler ved at arbejde på at forhindre, at menneskerettighederne overtrædes i konfliktområder, hvorfra råstoffer, der anvendes i virksomhedens produkter, indkøbes.

 

Få mere information og viden:

Certificeringer, evalueringer og rangeringer

Miljøledelsessystemet for Konica Minolta Europa er certificeret efter den internationale standard ISO 14001:2015. Det viser vores ambitiøse mål for at reducere negative miljøpåvirkninger. 

Konica Minolta, Inc. har også fået ros internationalt for sit engagement i bæredygtighed, som evalueret af eksterne parter. 

Virksomheden er optaget i følgende prominente investeringsindekser:


 
Juli 2018: Optaget i FTSE4Good Index fortløbende siden 2003 og FTSE Blossom Japan Index siden grundlæggelsen i 2017


Juli 2018: Optaget fortløbende i MSCI ESG Leaders-indekser siden 2010


Januar 2018: Optaget i Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Optaget i Dow Jones Sustainability World Index

Virksomheden er blevet evalueret af følgende internationale CSR-evalueringsinstitutter:​


 
Juli 2018: Prime Status i det Tyskland-baserede ISS-oekom (tidligere oekom research AG)Marts 2018: Udvalgt som investeringsunivers af Ethibel Pioneer og Ethibel ExcellenceFebruar 2018: Rangeret som Gold Class 2018 i bæredygtighed af RobecoSAM

 Oktober 2017: Valgt som Climate A List-virksomhed, højeste rangering i CDPLevel Recognition Medal i EcoVadis' bæredygtighedsevalueringer 2017

Mærkninger

Konica Minolta sætter industristandarder over hele verden inden for miljøbeskyttelse. Virksomhedens certificering går tilmed i mange tilfælde længere end påkrævet, som det fremgår af mærkningscertificeringen.
Disse mærkninger omfatter: 
 

 • Blue Angel: En pålidelig guide til miljøvenlige indkøb. Konica Minoltas systemer var de første laserbaserede kopimaskinesystemer i verden, der blev tildelt denne certificering i 1992. Næsten alle kontormaskiner, der på nuværende tidspunkt sælges i Tyskland, bærer nu dette mærke. Alle enheder, herunder dem, der sælges uden for Tyskland, opfylder de strenge krav for det tyske mærke.


 
 • ENERGY STAR: International standard for energieffektive forbrugerprodukter; et produkts TEC-værdi (typiske elforbrug) er et afgørende kriterium for lavt energiforbrug. Alle Konica Minoltas kontorsystemer og næsten alle produktionsprintersystemer opfylder kravene i henhold til dette.
 
 
 • Fødevarekontakt: Vores tonere er 100 % uskadelige, hvis de kommer i kontakt med fødevarer. Takket være de miljøvenlige egenskaber i Simitri-toneren har TÜV Rheinland anerkendt den som 100 % uskadelig, når den kommer i kontakt med fødevarer. Denne certificering i fødevaresikkerhed skaber nye muligheder for anvendelse, bl.a. som emballage til fødevarer og fødevaremærkning.


Få yderligere oplysninger om Konica Minoltas bæredygtighedsaktiviteter i CSR-rapporten.

 

Energieffektivitet og klimabeskyttelse

Klima.jpg

Ressourcebeskyttelse og affaldsreduktion

Grøn_energi.jpg

Mangfoldighed og medarbejderkomfort

Mangfoldighed.jpg

Kontakt os

Kontakt os